Villkor & Policies

Personuppgifter

Klienters personuppgifter behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) och patientdatalagen.

Klienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till Klienten är uppdaterade och korrekta. ProactiveMedicine förbinder sig att behandla angivna personuppgifter i enlighet med GDPR.

Genom godkännande lämnar Klienten sitt samtycke till ProactiveMedicine att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för ProactiveMedicines verksamhet.

Journalföring och sekretess

ProactiveMedicine för journal över genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om klientens konsultationer omfattas av sekretess i enlighet med gällande lagstiftning.

Etiska regler och ansvarsförsäkring

ProactiveMedicine är medlem i Näringsmedicinska Yrkesförbundet där medlemmarna är välutbildade, har patient- och ansvarsförsäkringar och följer branschens etiska regler.