Integritet & etiska regler

Så här behandlar vi dina personuppgifter

All behandling av klienters personuppgifter sker i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR), patientdatalagen och patientjournallagen.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att behandla och forska om hälsa.

Vi inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för vår hälsoanalys. Vi kan även använda klientens uppgifter i samband med provtagningar för analys hos de laboratorieföretag som vi samarbetar med.som t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter och hälsodata. Uppgifterna sparas så länge de behövs för de tjänster vi ska leverera till klienten.

Vi inhämtar klientens samtycke till att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för ProactiveMedicines verksamhet.

Klienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till klienten är uppdaterade och korrekta.

Klienten har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns sparade hos företaget, samt att få dessa personuppgifter rättade eller raderade. Har du frågor angående ProactiveMedicine behandling av dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dpo@proactivemedicine.se

Sekretess

ProactiveMedicine för journal över genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om klientens konsultationer omfattas av sekretess i enlighet med gällande lagstiftning.

Etiska regler och ansvarsförsäkring

ProactiveMedicine är medlem i Näringsmedicinska Yrkesförbundet där medlemmarna är välutbildade, har patient- och ansvarsförsäkringar och följer branschens etiska regler.