Funktionsmedicin

En vetenskapligt baserad metodik som syftar till att främja optimal hälsa hos en individ, utöver att bara eftersträva frånvaron av sjukdom.

Functional Medicine, eller Funktionsmedicin*) på svenska, är en vetenskapligt baserad metodik som syftar till att främja optimal hälsa hos en individ, utöver att bara eftersträva frånvaron av sjukdom.

Man utgår från att kroppen har en självläkande förmåga om den ges rätt förutsättningar. Kroppens egen läkningsförmåga kan främjas genom att undvika faktorer som hindrar läkning och genom att ge kroppen vad den behöver för att optimera läkning.

Funktionsmedicin analyserar sjukdom och ohälsa, genom att söka efter orsaker till symptom och obalanser i kroppen. Grundorsaker och bidragande faktorer till olika typer av problematik kan bl.a. vara näringsbrister, inflammation, infektioner, obalans i mag-och tarmflora, allergier, intoleranser, giftbelastning, stress (fysisk/psykisk), jäst/svampöverväxt, virus, bakterier och parasiter samt även olika livsstilsrelaterade faktorer.

Dessa obalanser kan tex belasta immunsystemet, nervsystemet, bidra till hormonobalanser, mag- och tarmproblem eller orsaka kronisk stress och trötthet.

Funktionsmedicinens målsättning är att balansera de olika kroppssystemen och hur de påverkar varandra. Det kan tex innebära att förbättra matsmältningen och upptagningsförmågan av näringsämnen, stötta kroppens avgiftningsförmåga, balansera hormoner och signalsubstanser, minska inflammation och stärka immunsystemet.

Med hjälp av funktionsmedicin kan du själv påverka din egen hälsa.

*) Funktionsmedicin är det svenska begreppet. Vi anser dock att det används lite för mycket och fått olika innebörd. Det engelska begreppet Functional Medicine är mer definierat till den metodik som utarbetats av Institute for Functional Medicine, vilket vi arbetar med.

Näringsterapi är en viktig del av funktionsmedicin

Näring är grunden inom funktionsmedicin. Näringsterapi är ett vetenskapligt förhållningssätt, som beaktar den biologiska individualiteten, för att stimulera kroppens egna läkningsmekanismer med individualiserade närings- och livsstilsprogram. Avancerad näringsutvärdering och en grundlig hälsohistorik ger möjlighet till en personlig terapeutisk intervention för att främja hälsa, och att förebygga kost och livsstilsrelaterad ohälsa och sjukdomar.

Är det läkare som arbetar med funktionsmedicin?

Funktionsmedicin får enbart certifieras och studeras av personer med tidigare godkänd licensierad hälsoutbildning. Vi är certifierade näringsterapeuter och det är som sagt, näring som är fundamentet inom funktionsmedicin. Vi har därför valt att ha näringsmedicin som grundkompetens.

Det finns inget motsatsförhållande mellan sjukvården och kost och livsstilsförändringar, och vi samarbetar gärna med läkare inom olika specialistområden om klienten behöver det, och målet är att våra klienter ska behöva mindre mediciner, eller ha så få symptom som möjligt, eller i bästa fall bli på sikt bli helt medicin- och symptomfria.

A person looking at human anatomy illustration
Person holding round clear container

Funktionsmedicin behövs som komplement till sjukvården

Funktionsmedicin och sjukvården kompletterar varandra och är båda en del av hälso- och sjukvården.

Sjukvården idag och läkare generellt, är i huvudsak inriktade på diagnos och medicinsk behandling av sjukdomar som har behov av akut medicinsk vård, vilket ofta är helt livsavgörande. Vad gäller mer kroniska sjukdomstillstånd diskuteras förstås livsstilsfrågor som rökning och motion, men vanligtvis i mer generella termer, och det ligger inte ett primärt fokus på individualiserade hälsobefrämjande utredningar och åtgärder.

Inriktningen för specialisten inom ett organområde blir naturligen ofta farmakologisk och organspecifika mätvärden följs och styr behandlingen, med symptomlindring och ibland bot. Tyvärr saknar sjukvården såväl kapacitet, som metodik och verktyg för att se alla kroppssystem som en samverkande helhet, för att förebygga och motverka kroniska besvär, eller som proaktiv optimering av hälsa.

Inom funktionsmedicin tillbringar man mer tid med sina kunder, och gör kopplingar mellan genetiska, miljömässiga och livsstilsrelaterade faktorer som kan påverka långsiktig hälsa och kroniska sjukdomar. På detta sätt stödjer funktionsmedicin hälsa och vitalitet, på ett individualiserat sätt.

Vetenskapliga resultat inom funktionsmedicin

Forskning sker i huvudsak med det konventionella tänkandet av symptomdrivna åtgärder. Eftersom funktionsmedicin inte är en symptomdriven modell, så passar det inte in med symptomdriven forskning.

Det finns mycket forskning och positiva resultat i rapporter från olika delområden av funktionsmedicin. Nu har det även kommit en heltäckande studie som publicerats i the Journal of American Medical Association—JAMA Network Open, som säger: Ja, det fungerar! Det är den första retrospektiva kohortstudien av funktionsmedicinsmodellen från the Center for Functional Medicine, Cleveland Clinic.

I denna studie hade funktionsmedicin patienterna signifikant större förbättringar i rapporterad livskvalitet efter 6 månader, jämfört med relevant kontrollgrupp. Funktionsmedicin patienternas resultat var också mer stabila över längre tid.

Detta är ett intressant resultat, även om detta som sagt är den första heltäckande studien, och slutsatsen är att funktionsmedicin kan ha en positiv påverkan på den globala hälsan hos patienten, vilket vi verkligen tror på!

Äntligen får området mer uppmärksamhet och vi ser mycket fram emot att följa den vidare forskningen, när nu dörren öppnats för att studera funktionsmedicin på riktigt!

Exempel på symptom där funktionsmedicin kan hjälpa

Individen i fokus, inte sjukdomen

Varje individ är unik. Funktionsmedicin skapar en förståelse för personens biokemiska individualitet, genetiska och miljömässiga förutsättningar. Vi har alla en personlig genetisk och biokemisk uppsättning som ger specifika förutsättningar. Det gäller allt från livshistoria, känslighet för miljöpåverkan, kroppsfunktioner, näringsstatus till inre biokemi.

Förebygg sjukdom genom att identifiera obalans

Funktionsmedicin kan förebygga sjukdom och ohälsa genom att identifiera obalanser i kroppens organ-och systemfunktioner och sedan stödja dessa. Detta görs genom olika laboratorietester som fokuserar på att identifiera bland annat olika faktorer som kan bidra till inflammation, hormonobalanser, signalsubstanser och näringsstatus. Här undersöks allt från vitaminer, mineraler, fettsyror till antioxidanter. Vi korrigerar dessa för att optimera funktionen av kropp och sinne.

Återställ kroppens funktioner för långvarig hälsa

Funktionsmedicin fokuserar på långvarig och långsiktig hälsa genom att stötta kroppens egen läkningsförmåga. Vi återställer kroppens funktioner för att uppnå bästa möjliga hälsa. Genom att undvika och ta bort de faktorer som bidrar till ohälsa och tillföra de förutsättningar som främjar hälsa och kroppens egna läkningsförmåga når vi långsiktiga resultat.

Mental och fysisk balans - helhetstänkande

Funktionsmedicin förstår kopplingar mellan mental och fysisk balans, och hur det påverkar hälsan. Funktionsmedicin använder ett systemorienterat tillvägagångssätt och ser HELA kroppen som ett integrerat system. Funktionsmedicin ger dig vägen till bättre hälsa, genom att du förbättrar kroppens funktioner.